قديم 2019-10-30, 04:26 PM
المشاركة 2
Hassan Emprator
.:: عضو خبير ::.
  • غير متواجد
افتراضي رد: مشكلتين مهمين


بسم الله الرحمن ابدا معايا واحده واحده

حل مشكله الويند ولكر هتفتح كلاس Npc
هبتحث عن


كود:
#WindWalker 

هتبدله بي د


كود:
#region WindwalkerLord
                                
case 19634:
                                    {
                                        switch (
npcRequest.OptionID)
                                        {
                                            case 
0:
                                                {
                                                    if (
client.Player.Class >= 160 && client.Player.Class <= 165)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("Our Windwalker school was founded by Saint Wan on the principle of KINDNESS and JUSTICE. Once you decide to");
                                                        
dialog.Text("~join us as a Windwalker, you take the responsibility for the security of the country against alien invaders and devils.");
                                                        if (
client.Player.Class != 165)
                                                        {
                                                            
dialog.Option("I~want~to~get~promoted."1);
                                                        }
                                                        
dialog.Option("Learn~skills."2);
                                                        
dialog.Option("Switch~to~another~branch."4);
                                                        
dialog.Option("I`ll~talk~to~you~later."255);
                                                        
dialog.Send();

                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don`t look like a Windwalker. What`s the matter? If you were ever a Windwalker in either of the previous two lives, you can learn [Frost Gaze I] from me.");

                                                        
dialog.Option("I~See."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    break;
                                                }
                                            case 
1:
                                                {
                                                    if (
client.Player.Class == 160 && client.Player.Level client.PromoteLevelNeed)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother, you`re not qualified to be [WindwalkerGuard]. You should reach Level 15 to get promoted.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~try~to~reach~Lv.15."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else if (
client.Player.Class == 161 && client.Player.Level client.PromoteLevelNeed)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother, you`re not qualified to be [WindwalkerOfficer]. You should reach Level 40 to get promoted.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~try~to~reach~Lv.40."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else if (
client.Player.Class == 162 && client.Player.Level client.PromoteLevelNeed)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother, you`re not qualified to be [WindwalkerSupervisor]. You should reach Level 70 to get promoted.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~try~to~reach~Lv.70."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else if (
client.Player.Class == 163 && client.Player.Level client.PromoteLevelNeed)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother, you`re not qualified to be [WindwalkerManager]. You should reach Level 100 to get promoted.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~try~to~reach~Lv.100."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else if (
client.Player.Class == 164 && client.Player.Level client.PromoteLevelNeed)
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother, you`re not qualified to be [WindwalkerLord]. You should reach Level 110 to get promoted.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~try~to~reach~Lv.110."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        if (
client.Player.Class >= 160 && client.Player.Class <= 165)
                                                        {
                                                            
dialog.Text("To promote now you need" client.PromoteItemNameNeed " .");
                                                            
dialog.Option("Promote me sir."165);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                    }
                                                    break;
                                                }
                                            case 
165:
                                                {
                                                    if (
client.PromoteItemNeed == 721020)
                                                    {
                                                        if (
client.Inventory.Remove("moonbox"))
                                                        {
                                                            
client.Player.Update(_String.Effect"end_task"true);
                                                            
client.Inventory.Add(client.PromoteItemGain01);
                                                            
client.Player.Class++;
                                                            
dialog.Text("Congratulations! You have been promoted.");
                                                            
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                        else
                                                        {
                                                            
dialog.Text("You don't meet the requierments.");
                                                            
dialog.Option("Ahh."255);
                                                            
dialog.Send();
                                                        }
                                                        break;
                                                    }
                                                    if (
client.Inventory.Contains(client.PromoteItemNeedclient.PromoteItemCountNeed) && client.Player.Level >= client.PromoteLevelNeed)
                                                    {
                                                        
client.Inventory.Remove(client.PromoteItemNeedclient.PromoteItemCountNeed);
                                                        
client.Inventory.Add(client.PromoteItemGain01);
                                                        
client.Player.Class++;
                                                        
client.Player.Update(_String.Effect"end_task"true);
                                                        
dialog.Text("Congratulations! You have been promoted.");
                                                        
dialog.Option("Thank you master."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("You don't meet the requierments.");
                                                        
dialog.Option("Ahh."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    break;
                                                }
                                            case 
4:
                                                {
                                                    if (
client.Player.IsChaser())
                                                    {
                                                        
dialog.Text("                                        *Branches of Windwalker School*");
                                                        
dialog.Text("،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ");
                                                        
dialog.Text("Stomper: Excels in melee combat with excellent attack range and remarkable recovery ability. Stomper`s exclusive skill");
                                                        
dialog.Text("           can freeze enemies` blood to extend their skill cooldown time and response time.");
                                                        
dialog.Text("Chaser: Excels in ranged combat. With a unique focusing skill, Chaser is able to control the power of wind to attack");
                                                        
dialog.Text("          enemies far away.");
                                                        
dialog.Text("،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ");
                                                        
dialog.Text("(You`re currently on the [RangedChaser] branch. Each Windwalker can switch his/her branch once every 30 days, free of charge.)");

                                                        
dialog.Option("Switch~to~[MeleeStomper]~branch."5);
                                                        
dialog.Option("I`ll~think~about~it."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    else if (
client.Player.IsStomper())
                                                    {
                                                        
dialog.Text("                                        *Branches of Windwalker School*");
                                                        
dialog.Text("،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ");
                                                        
dialog.Text("Stomper: Excels in melee combat with excellent attack range and remarkable recovery ability. Stomper`s exclusive skill");
                                                        
dialog.Text("           can freeze enemies` blood to extend their skill cooldown time and response time.");
                                                        
dialog.Text("Chaser: Excels in ranged combat. With a unique focusing skill, Chaser is able to control the power of wind to attack");
                                                        
dialog.Text("          enemies far away.");
                                                        
dialog.Text("،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ،ھ");
                                                        
dialog.Text("(You`re currently on the [MeleeStomper] branch. Each Windwalker can switch his/her branch once every 30 days, free of charge.)");

                                                        
dialog.Option("Switch~to~[RangedChaser]~branch."6);
                                                        
dialog.Option("I`ll~think~about~it."255);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    break;
                                                }
                                            case 
5:
                                                {
                                                    if (
client.Player.IsStomper())
                                                        
client.Player.Windwalker 0;
                                                    else if (
client.Player.IsChaser())
                                                        
client.Player.Windwalker 8;
                                                    else break;
                                                    
Update upd = new Update(true);
                                                    
upd.UID client.Player.UID;
                                                    
upd.UpdateCount 1;
                                                    
upd.SwitchWindwalker(32772091);
                                                    
client.SendScreen(updtrue);
                                                    
Update upd2 = new Update(true);
                                                    
upd2.UID client.Player.UID;
                                                    
upd2.UpdateCount 1;
                                                    
upd2.SwitchWindwalker(71client.Player.Windwalker);
                                                    
client.SendScreen(upd2true);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.JusticeChant);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.ChillingSnow);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.FreezingPelter);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.HealingSnow);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.RevengeTaill);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.ShadowofChaser);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.Omnipotence);
                                                    
dialog.Text("Okay, I`ve changed your branch to [MeleeStomper].");

                                                    
dialog.Option("Thanks!"255);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
6:
                                                {
                                                    if (
client.Player.IsStomper())
                                                        
client.Player.Windwalker 0;
                                                    else if (
client.Player.IsChaser())
                                                        
client.Player.Windwalker 8;
                                                    else break;
                                                    
Update upd = new Update(true);
                                                    
upd.UID client.Player.UID;
                                                    
upd.UpdateCount 1;
                                                    
upd.SwitchWindwalker(32772091);
                                                    
client.SendScreen(updtrue);
                                                    
Update upd2 = new Update(true);
                                                    
upd2.UID client.Player.UID;
                                                    
upd2.UpdateCount 1;
                                                    
upd2.SwitchWindwalker(71client.Player.Windwalker);
                                                    
client.SendScreen(upd2true);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.JusticeChant);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.ChillingSnow);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.FreezingPelter);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.HealingSnow);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.RevengeTaill);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.ShadowofChaser);
                                                    
client.Player.RemoveFlag4((ulong)Network.GamePackets.Update.Flags4.Omnipotence);
                                                    
dialog.Text("Okay, I`ve changed your branch to [RangedChaser].");

                                                    
dialog.Option("Thanks!"255);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
3:
                                                {
                                                    if (
client.Player.Reborn == 0)
                                                    {
                                                        
client.AddSpell(LearnableSpell(12830));
                                                        break;
                                                    }
                                                    if (
client.Player.FirstRebornClass == 165 && client.Player.Reborn == 1)
                                                    {
                                                        
client.AddSpell(LearnableSpell(13070));
                                                        break;
                                                    }
                                                    if (
client.Player.FirstRebornClass == 165 && client.Player.SecondRebornClass == 165 && client.Player.Reborn == 2)
                                                    {
                                                        
client.AddSpell(LearnableSpell(13080));
                                                        break;
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
client.MessageBox("You`re not qualified to learn this skill.");
                                                        break;
                                                    }
                                                }
                                            case 
2:
                                                {
                                                    
dialog.Text("Our Windwalker school is divided into two branches: Chaser and Stomper. Chaser focuses on");
                                                    
dialog.Text("~ranged combat, while Stomper excels in melee combat. I`m here representing the Chief to");
                                                    
dialog.Text("~impart distinctive skills to the Windwalkers.");

                                                    
dialog.Option("Learn~skills~of~Stomper."10);
                                                    
dialog.Option("Learn~skills~of~Chaser."11);
                                                    
dialog.Option("Learn~rebirth~skill."12);
                                                    
dialog.Option("Learn~universal~skills."13);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
12:
                                                {
                                                    
dialog.Text("Frost Gaze is an exclusive rebirth skill for Windwalker. The heroes who got reborn to be Windwalker can learn Frost Gaze I. If both of your precious andd");
                                                    
dialog.Text("~current Class are Windwalker, you can learn Frost Gaze II. While for Windwalkers who were also a Windwalker in previous two lives, they can learn Frost Gaze III.");

                                                    if (
client.Player.Reborn == && client.Player.Class == 165)
                                                        
dialog.Option("Frost~Gaze~I."3);
                                                    if (
client.Player.FirstRebornClass == 165 && client.Player.Reborn == && client.Player.Class == 165)
                                                        
dialog.Option("Frost~Gaze~II."3);
                                                    if (
client.Player.SecondRebornClass == 165 && client.Player.Reborn == && client.Player.Class == 165 && client.Player.FirstRebornClass == 165)
                                                        
dialog.Option("Frost~Gaze~III."3);
                                                    
dialog.Option("I~want~to~learn~other~skills."2);
                                                    
dialog.Option("I`ll~talk~to~you~later."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
13:
                                                {
                                                    
dialog.Text("Omnipotence and Justice Chant are basic skills for Windwalker, which are available to both Chaser and Stomper learners. I`ll teach you if you want.");

                                                    
dialog.Option("Omnipotence~[Lv.3].~(" WindwalkerSkills(client12860) + ")"40);
                                                    
dialog.Option("JusticeChant~[Lv.3].~(" WindwalkerSkills(client12870) + ")"41);
                                                    
dialog.Option("I~want~to~learn~other~skills."2);
                                                    
dialog.Option("I`ll~talk~to~you~later."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
40:
                                            case 
41:
                                                {
                                                    
ushort spellid 12800;
                                                    switch (
npcRequest.OptionID)
                                                    {
                                                        case 
40: { spellid += 60; break; }
                                                        case 
41: { spellid += 70; break; }
                                                    }
                                                    if (
WindwalkerSkills(clientspellid) == "Learned")
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother has already acquired this skill. Go practice and feel its power.");

                                                        
dialog.Option("Okay."2);
                                                        
dialog.Send();
                                                        break;
                                                    }
                                                    else if (
WindwalkerSkills(clientspellid) == "Available")
                                                    {
                                                        
client.AddSpell(LearnableSpell(spellid));
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("The study of [" SpellTable.GetSpell(spellid0).Name "] requires FellowBrother to reach a certain level. FellowBrother, you can find me when you reach the required Level.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~see~you!"2);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    break;
                                                }
                                            case 
10:
                                                {
                                                    
dialog.Text("The Stomper branch has developed overwhelming melee skills which enable the caster to disable an enemy with swift and flexible fighting moves.");
                                                    
dialog.Text("~FellowBrother, which skill would you like to learn?");

                                                    
dialog.Option("AngerofStomper~[Lv.1].~(" WindwalkerSkills(client12980) + ")"20);
                                                    
dialog.Option("BurntFrost~[Lv.15].~(" WindwalkerSkills(client12940) + ")"21);
                                                    
dialog.Option("HealingSnow~[Lv.15].~(" WindwalkerSkills(client12950) + ")"22);
                                                    
dialog.Option("RageofWar~[Lv.40].~(" WindwalkerSkills(client12930) + ")"23);
                                                    
dialog.Option("HorrorofStomper~[Lv.40].~(" WindwalkerSkills(client12990) + ")"24);
                                                    
dialog.Option("ChillingSnow~[Lv.70].~(" WindwalkerSkills(client12960) + ")"25);
                                                    
dialog.Option("PeaceofStomper~[Lv.70].~(" WindwalkerSkills(client13000) + ")"26);
                                                    
dialog.Option("Next."27);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
27:
                                                {
                                                    
dialog.Text("The Stomper branch has developed overwhelming melee skills which enable the caster to disable an enemy with swift and flexible fighting moves.");
                                                    
dialog.Text("~FellowBrother, which skill would you like to learn?");

                                                    
dialog.Option("RevengeTail~[Lv.100].~(" WindwalkerSkills(client13030) + ")"28);
                                                    
dialog.Option("FreezingPelter~[Lv.100].~(" WindwalkerSkills(client13020) + ")"29);
                                                    
dialog.Option("I~want~to~learn~other~skills."2);
                                                    
dialog.Option("I`ll~talk~to~you~later."255);
                                                    
dialog.Option("Previous."10);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
20:
                                            case 
21:
                                            case 
22:
                                            case 
23:
                                            case 
24:
                                            case 
25:
                                            case 
26:
                                            case 
28:
                                            case 
29:
                                                {
                                                    
ushort spellid 12900;
                                                    switch (
npcRequest.OptionID)
                                                    {
                                                        case 
20: { spellid += 80; break; }
                                                        case 
21: { spellid += 40; break; }
                                                        case 
22: { spellid += 50; break; }
                                                        case 
23: { spellid += 30; break; }
                                                        case 
24: { spellid += 90; break; }
                                                        case 
25: { spellid += 60; break; }
                                                        case 
26: { spellid += 100; break; }
                                                        case 
28: { spellid += 130; break; }
                                                        case 
29: { spellid += 120; break; }
                                                    }
                                                    if (
WindwalkerSkills(clientspellid) == "Learned")
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother has already acquired this skill. Go practice and feel its power.");

                                                        
dialog.Option("Okay."2);
                                                        
dialog.Send();
                                                        break;
                                                    }
                                                    else if (
WindwalkerSkills(clientspellid) == "Available")
                                                    {
                                                        
client.AddSpell(LearnableSpell(spellid));
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("The study of [" SpellTable.GetSpell(spellid0).Name "] requires FellowBrother to reach a certain level. FellowBrother, you can find me when you reach the required Level.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~see~you!"2);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    break;
                                                }
                                            case 
11:
                                                {
                                                    
dialog.Text("The Chaser branch is famous for its ability to control wind and outstanding ranged attacks.");
                                                    
dialog.Text("~FellowBrother, which skill would you like to learn?");

                                                    
dialog.Option("SwirlingStorm~[Lv.15].~(" WindwalkerSkills(client12890) + ")"30);
                                                    
dialog.Option("ShadowofChaser~[Lv.15].~(" WindwalkerSkills(client13090) + ")"31);
                                                    
dialog.Option("TripleBlasts~[Lv.40].~(" WindwalkerSkills(client12850) + ")"32);
                                                    
dialog.Option("Thundercloud~[Lv.70]~[" WindwalkerSkills(client12840) + "]"33);
                                                    
dialog.Option("Thunderbolt~[Lv.100]~[" WindwalkerSkills(client12970) + "]"34);
                                                    
dialog.Option("I~want~to~learn~other~skills."2);
                                                    
dialog.Option("I`ll~talk~to~you~later."255);
                                                    
dialog.Send();
                                                    break;
                                                }
                                            case 
30:
                                            case 
31:
                                            case 
32:
                                            case 
33:
                                            case 
34:
                                                {
                                                    
ushort spellid 12800;
                                                    switch (
npcRequest.OptionID)
                                                    {
                                                        case 
30: { spellid += 90; break; }
                                                        case 
31: { spellid += 290; break; }
                                                        case 
32: { spellid += 50; break; }
                                                        case 
33: { spellid += 40; break; }
                                                        case 
34: { spellid += 170; break; }
                                                    }
                                                    if (
WindwalkerSkills(clientspellid) == "Learned")
                                                    {
                                                        
dialog.Text("FellowBrother has already acquired this skill. Go practice and feel its power.");

                                                        
dialog.Option("Okay."2);
                                                        
dialog.Send();
                                                        break;
                                                    }
                                                    else if (
WindwalkerSkills(clientspellid) == "Available")
                                                    {
                                                        
client.AddSpell(LearnableSpell(spellid));
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        
dialog.Text("The study of [" SpellTable.GetSpell(spellid0).Name "] requires FellowBrother to reach a certain level. FellowBrother, you can find me when you reach the required Level.");

                                                        
dialog.Option("I`ll~see~you!"2);
                                                        
dialog.Send();
                                                    }
                                                    break;
                                                }
                                        }
                                        break; 

بعدين اللوتري دي بتاعت النبته دي الي بتظهر عشان الاضافات في الكلنت مش كامله فا ظهره نبته دي

انت تقدر

تخش تشوف
من Lottery

في القاعده وتعرف كل ايتم بتاعه ليلفله كام او بلص بتاع كام بس

يارب اكون فيدتك

قديم 2019-10-30, 04:45 PM
المشاركة 3
salahsayed
.:: عضو نشيط ::.
  • غير متواجد
افتراضي رد: مشكلتين مهمين

بعدين اللوتري دي بتاعت النبته دي الي بتظهر عشان الاضافات في الكلنت مش كامله فا ظهره نبته دي

انت تقدر

تخش تشوف
من lottery

في القاعده وتعرف كل ايتم بتاعه ليلفله كام او بلص بتاع كام بس

يارب اكون فيدتك
متشكر جدا بس بتاعت اللوتري دي انتا فهمتها غلط انا مش قصدي انها بتظهر نابتة كدة انا قصدي اني مش بتظهر +كام يعني مش بيظهر البلص بتعها قبل لما استلمها وبعد لما بستلمها بيظهر ياريت لو تعرف حلها تقولي وشكرا

قديم 2019-10-30, 04:53 PM
المشاركة 4
Hassan Emprator
.:: عضو خبير ::.
  • غير متواجد
افتراضي رد: مشكلتين مهمين
متشكر جدا بس بتاعت اللوتري دي انتا فهمتها غلط انا مش قصدي انها بتظهر نابتة كدة انا قصدي اني مش بتظهر +كام يعني مش بيظهر البلص بتعها قبل لما استلمها وبعد لما بستلمها بيظهر ياريت لو تعرف حلها تقولي وشكرا
عا قد ما فهمت

يعتبر كد نظام اللوتري مش كامل عندك فا هضيفه من قصم التطوير موجود كامل عا المنتدي

قديم 2019-10-30, 05:02 PM
المشاركة 5
salahsayed
.:: عضو نشيط ::.
  • غير متواجد
افتراضي رد: مشكلتين مهمين
عا قد ما فهمت

يعتبر كد نظام اللوتري مش كامل عندك فا هضيفه من قصم التطوير موجود كامل عا المنتدي
تمام شكرا

قديم 2019-10-30, 05:03 PM
المشاركة 6
salahsayed
.:: عضو نشيط ::.
  • غير متواجد
افتراضي رد: مشكلتين مهمين
عا قد ما فهمت

يعتبر كد نظام اللوتري مش كامل عندك فا هضيفه من قصم التطوير موجود كامل عا المنتدي
ممكن تقولي رابط الموضوع الي اضيف منو


العلامات المرجعيةالذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: مشكلتين مهمين
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشكلتين مهمين salahsayed مشكلات السيرفيرات كونكر الشخصيه 1 2019-10-30 03:36 PM
عندى مشكلتين bebo100 مشكلات السيرفيرات كونكر الشخصيه 5 2019-08-25 02:22 PM
مشكلتين bebo100 مشكلات السيرفيرات كونكر الشخصيه 19 2019-07-27 06:58 AM
مشكلتين abuhaneen مشكلات السيرفيرات كونكر الشخصيه 4 2019-07-13 04:00 PM
مشكلتين مش لقلها حل abuhaneen مشكلات السيرفيرات كونكر الشخصيه 3 2019-07-11 10:30 PM


الساعة الآن 03:10 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.